Jak zacząć sprzedaż w TaxFree i dlaczego zdaniem NSA sprzedawca nie odpowiada z to, co podróżny zrobi z towarem

W tym odcinku dowiecie się jakie warunki trzeba spełnić żeby zacząć sprzedawać w TaxFree, kiedy można samodzielnie dokonywać zwrotu VAT podróżnym oraz dlaczego zdaniem NSA sprzedawca nie odpowiada za to, że podróżny nabywał towar na cele handlowe. Te informacje mogą być szczególnie ważne dla przedsiębiorców teraz w związku ze zniesieniem wiz dla obywateli Ukrainy.

Materiały dodatkowe do odcinka

Ogólne informacje o Tax Free

Obserwując tendencje rynkowe można zauważyć, że co raz popularniejszym modelem biznesowym w Polsce jest prowadzenie działalności gospodarczej skupionej na sprzedaży w systemie TAX FREE. Sytuacja ta nie powinna dziwić co najmniej z kilku powodów. Wynika ona przede wszystkim z oczywistego faktu znacznej bliskości geograficznej Rzeczpospolitej Polskiej do Ukrainy i Białorusi, które nie należą do Unii Europejskiej, a tym samym ich obywatele są uprawnieni do otrzymania zwrotu VAT od nabytych w Unii towarów. Po drugie, nabycie towarów w tym systemie jest dla kupujących korzystne, gdyż koszty związane z nabyciem przez nich towarów są po prostu mniejsze o wysokość podatku VAT.

Ze względu na coraz większe zainteresowanie sprzedażą na TAX FREE, w tym w szczególności w związku ze zniesieniem z dniem w tym blogu zostaną przedstawienie podstawowe zasady prowadzenia sprzedaży w systemie TAX FREE oraz przedstawione zostaną podstawowe problemy, które mogą spotkać każdego, kto swoją działalność gospodarczą zamierza skupić na prowadzeniu sprzedaży w tym systemie.

Na niniejszym blogu zostaną kolejno omówione najważniejsze wątki związane z TAX FREE, które będą dotyczyć tak rejestracji sprzedawcy do sprzedaży w tym systemie, jak i prowadzenia sprzedaży oraz dotyczących rozliczeń w zakresie podatku VAT z uwzględnieniem tego systemu sprzedaży.

Jak rozpocząć sprzedaż Tax Free?

Do rozpoczęcia sprzedaży TAX FREE koniecznym jest dopełnienie następujących formalności. Przede wszystkim przedsiębiorcy są zobowiązani do poinformowania naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że są sprzedawcami TAX FREE. Jeśli chodzi o spełnienie tego wymogu warto zwrócić uwagę, że zgłoszenia tego lepiej dokonać samodzielnie, gdyż niejednokrotnie urzędy skarbowe odmawiały przyjęcia zgłoszenia dokonanego przez pełnomocnika. Ponadto, przedsiębiorcy muszą też poinformować urząd skarbowy, gdzie nabywca towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku, i przedłożyć kopie tych umów. Niedopełnienie tych obowiązków w zasadzie uniemożliwia ubieganie się w przyszłości o dokonanie zwrotu podatku VAT przed urzędem skarbowym w związku ze sprzedażą dokonaną w systemie TAX FREE.

Ponadto, przedsiębiorca jest również zobowiązany do właściwego oznaczenia lokalu. Przede wszystkim w punkcie, w którym prowadzona jest sprzedaż w systemie TAX FREE konieczne jest zamieszczenie informacji w tym przedmiocie. Informacja ta powinna być umieszczona w widocznym miejscu. Poza ogólną informacją o prowadzeniu sprzedaży w systemie TAX FREE trzeba też zamieścić informację w czterech językach dotyczącą zasad zwrotu podatku VAT dla podróżnych.

Jeśli chodzi o dwa ostatnie wymagania to co prawda urzędy, jak i sądy niejednokrotnie stawały na stanowisku, że ich niespełnienie nie powoduje braku możliwości zastosowania przez podatnika stawki VAT 0% jednak stanowisko to nie jest ugruntowane. Dlatego też, biorąc w szczególności pod uwagę dużą łatwość w spełnieniu akurat tych wymogów warto pamiętać, iż są to wymogi ustawowe.
Kto może być sprzedawcą Tax Free?

Do zarejestrowania się jako sprzedawca w systemie TAX FREE przede wszystkim trzeba być zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Tak jak do niedawna procedura ta była niezwykle prosta, tak w chwili obecnej wiąże się ona z przeprowadzeniem kontroli przez Urząd Skarbowy. W trakcie tej kontroli weryfikowane jest przede wszystkim to, czy przedsiębiorca posiada faktycznie lokal, w którym będzie wykonywał działalność gospodarczą oraz czy z przedsiębiorcą tym możliwym jest nawiązanie kontaktu. Kontrole te są związane z licznymi zmianami w prawie, które mają na celu wyeliminowanie tak zwanych spółek „słupów” i uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce i ze względu na uszczelnianie systemu podatkowego są przeprowadzane szczegółowo.

Kolejnym wymogiem do rozpoczęcia sprzedaży w systemie TAX FREE, jest prowadzenie sprzedaży za pomocą kas rejestrujących sprzedaż, czyli krótko mówiąc kas fiskalnych. Wymóg ten jest stosunkowo łatwy do spełnienia i zrozumiały. Do jego spełnienia konieczne jest nabycie kasy fiskalnej oraz jej zarejestrowanie we właściwym urzędzie skarbowym.

Ostatecznie, co dotyczyć będzie w szczególności nowo zarejestrowanych przedsiębiorców, konieczne jest zawarcie umowy ze spółką, która będzie dokonywać zwrotu VAT dla podróżnych jeśli sprzedawca nie jest uprawniony do dokonywania tego zwrotu samodzielnie.

Ze względu na to, że coraz częściej działalność gospodarcza związana ze sprzedażą w systemie TAX FREE jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polski przez obywateli ukraińskich trzeba też wyjaśnić jakie ograniczenia dotyczą ich w tym zakresie.

Przede wszystkim osoby takie nie mogą prowadzić w Polsce działalności gospodarczej w każdej z możliwych form prawnych. Dopuszczalnymi formami prowadzenia przez nich działalności gospodarczej będą spółki: komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna.

Ponadto, warto wiedzieć, że w chwili obecnej z rozpoczęciem działalności gospodarczej wiązać się będzie jeszcze jedno utrudnienie. Ze względu na to, że od 1 stycznia 2017 r. została wprowadzona odpowiedzialność pełnomocników zgłaszających przedsiębiorcę jako podatnika VAT czynny wraz z tym podatnikiem do kwoty 500.000,00 zł, księgowi, adwokaci i radcowie prawni odmawiają przyjęcia pełnomocnictwa do tych postępowań. Biorąc natomiast pod uwagę prowadzenie kontroli związanej z zarejestrowaniem przedsiębiorcy do tego postępowania osoby pochodzenia ukraińskiego muszą się liczyć z tym, że w początkowej fazie działalności spółki będą musiały albo przebywać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo stawić się na wezwanie urzędu skarbowego związane z przeprowadzaną kontrolą. To ostatnie będzie jednak o tyle problematyczne, że kontrole te są najczęściej przeprowadzane bez uprzedniego powiadomienia. Istotnym jest więc, żeby lokal, w którym będzie prowadzona działalność był prawidłowo oznaczony, gdyż brak jego oznaczenia prowadzi do komplikacji związanych z przebiegiem kontroli.

Kiedy należy dokonywać zwrotu VAT?

Podstawowym dokumentem uprawniającym podróżnego do dokonania na jego rzecz zwrotu VAT za towary nabyte w systemie TAX FREE jest dokument potwierdzający sprzedaż towaru na TAX FREE wystawiony przez sprzedawcę na rzecz podróżnego zaopatrzony w pieczęć urzędu celno – skarbowego potwierdzającą wywóz tego towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Istotne jest to, że dokument potwierdzający sprzedaż w systemie TAX FREE powinien potwierdzać wywóz przez kupującego towaru w nienaruszonym stanie nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym go nabył. Dla przykładu więc, gdy sprzedaż była dokonana w dniu 15 stycznia 2017 r. to z pieczęci urzędu celno – skarbowego powinno wynikać, że towar został wywieziony najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2017 r.

Przedstawienie tego dokumentu nie jest jednak wystarczające do dokonania zwrotu podatku. Podróżny powinien bowiem do tego dokumentu dołączyć paragon fiskalny wystawiony mu przez sprzedawcę. Dopiero przedstawienie przez klienta łącznie powyższych dokumentów uprawnia go do żądania zwrotu podatku VAT od sprzedawcy.
Kiedy można wystawić dokument Tax Free?

Dokument TAX FREE można wystawić w przypadku, gdy kupujący jest podróżnym oraz nabywa towary na cele niehandlowe. Przez podróżnego należy rozumieć osobę fizyczną (wykluczone są więc wszystkie spółki), która nie ma stałego miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej. Istotnym jest, że miejsce zamieszkania klienta sprzedawca jest zobowiązany ustalić na podstawie danych zawartych w paszporcie lub innym dokumencie tożsamości.

Aby móc wystawić dokument TAX FREE konieczne jest również dokonanie zakupu przez klienta towaru za określoną kwotę. Zgodnie z polskimi regulacjami, sprzedawca jest uprawniony do wystawienia tego dokumentu dopiero wówczas, gdy podróżny dokonał zakupu na kwotę co najmniej 200 zł.
Kto może samodzielnie dokonywać zwrotu podatku?

Do samodzielnego zwrotu podatku podróżnym, którzy nabyli towar w systemie TAX FREE, są uprawnieni wyłączni Ci przedsiębiorcy, których przychody przekroczyły kwotę 400.000,00 zł. Co do zasady, przychód taki powinien być osiągnięty w poprzednim roku, jednak przedsiębiorca staje się uprawniony do dokonywania samodzielnego zwrotu VAT także w roku, w którym pierwszy raz przekroczył ten pułap przychodów.

Wszyscy pozostali przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży w systemie TAX FREE są zobowiązani do dokonywania zwrotu VAT podróżnym za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm. Warto zwrócić uwagę na to, że firmy do tego uprawnione są zobowiązane spełnić szereg wymogów, a przede wszystkim uzyskać od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zaświadczenie stwierdzające spełnienie tych przesłanek. W razie wątpliwości, czy dana firma posiada możliwość dokonywania zwrotu VAT naszym imieniem warto więc poprosić o przedstawienie takiego zaświadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *